Dataskydd

Dataskydd ett ögonkast


Allmän information
Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsförklaring listad under denna text.

Datainsamling på vår hemsida

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter på denna webbplats.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du kommunicerar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidvisningen). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungera utan fel. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan kontakta oss när som helst på den adress som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om dataskydd. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och tredjepartsverktyg
När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym; surfbeteende kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du hittar detaljerad information om detta i följande dataskyddsförklaring.

Du kan invända mot denna analys. Vi kommer att informera dig om möjligheterna att göra invändningar i denna dataskyddsförklaring.

Allmän information och obligatorisk information


Dataskydd


Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna dataskyddsförklaring.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om ansvarigt organ


Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

Ivo Kulterman
Tallvägen 4
71472 Ställdalen

Telefon: 0760281023
E-post: kontakt.cityresa@gmail.com

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling
Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycke som du redan har gett. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten
Vid brott mot dataskyddslagstiftningen har den berörda personen rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är det statliga dataskyddsombudet i den län där vårt företag är baserat.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller i fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering
Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats en SSL eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från ”http://” till ”https://” och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering
Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov en rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter på när som helst. Du kan kontakta oss när som helst på den adress som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Invändning mot reklammail
Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publicerats att skicka oönskat reklam- och informationsmaterial. Webbplatsoperatörerna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att oönskad reklam skickas, såsom spam-e-post.

Datainsamling på vår webbplats

Cookies

Vissa av webbplatserna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade ”sessionscookies”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör att vi kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. kundvagnsfunktion) lagras på basis av artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagring av cookies för tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna dataskyddsförklaring.

Serverloggfiler
Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

Webbläsartyp och webbläsarversion
operativsystem som används
Hänvisningsadress
Värdnamnet på den åtkomstdator
Tid för serverförfrågan
IP-adress
Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 lit f GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtal.

Kontaktformulär
Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du angett där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och vid följdfrågor. Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret är därför uteslutande baserad på ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagringsperioder – förblir opåverkade.

kommentarsfunktion på denna webbplats
För kommentarsfunktionen på denna sida sparas, förutom din kommentar, information om när kommentaren skapades och, om du inte postar anonymt, det användarnamn du har valt att sparas.

Lagring av IP-adressen

Vår kommentarsfunktion sparar IP-adresserna till de användare som skriver kommentarer. Eftersom vi inte kontrollerar kommentarer på vår sida innan de aktiveras behöver vi dessa uppgifter för att kunna vidta åtgärder mot författaren vid lagöverträdelser såsom förolämpningar eller propaganda.

Lagringstiden för kommentarerna

Kommentarerna och tillhörande data (t.ex. IP-adress) lagras och finns kvar på vår webbplats tills det kommenterade innehållet har raderats helt eller kommentarerna måste raderas av juridiska skäl (t.ex. stötande kommentarer).

rättslig grund

Kommentarerna lagras på grundval av ditt samtycke (Artikel 6 (1) (a) GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av de databehandlingar som redan har ägt rum förblir opåverkade av återkallelsen.

Dataöverföring vid ingående av avtal för tjänster och digitalt innehåll
Vi överför endast personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt inom ramen för avtalshanteringen, till exempel till den bank som är ansvarig för att hantera betalningar.

Ytterligare överföring av uppgifterna sker inte eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, till exempel i reklamsyfte.

Grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 lit b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtal.

Analysverktyg och annonsering


Google Analytics
Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade ”cookies”. Det är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics cookies lagras på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data.

plugin för webbläsare

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka för dig att i det här fallet kommer du i förekommande fall inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk och installera: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in din data genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra att din data samlas in vid framtida besök på denna webbplats: Inaktivera Google Analytics.

Du kan hitta mer information om hur Google Analytics hanterar användardata i Googles dataskyddsdeklaration: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Beställningsdatabehandling

Vi har slutit ett avtal om beställningsdatabehandling med Google och implementerar till fullo de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics.

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen ”demografiska egenskaper” i Google Analytics. Detta gör att rapporter kan skapas som innehåller uttalanden om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökarna. Dessa data kommer från intressebaserad annonsering från Google och besöksdata från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte tilldelas en specifik person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamling av dina data av Google Analytics enligt beskrivningen i punkten ”Invändning mot datainsamling”.

Google Analytics remarketing
Våra webbplatser använder funktionerna i Google Analytics Remarketing i samband med funktionerna över flera enheter i Google AdWords och Google DoubleClick. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Denna funktion gör det möjligt att länka de reklammålgrupper som skapats med Google Analytics Remarketing till funktionerna över flera enheter i Google AdWords och Google DoubleClick. På så sätt kan intresserelaterade, personligt anpassade reklammeddelanden som har anpassats till dig beroende på din tidigare användning och surfbeteende på en slutenhet (t.ex. mobiltelefon) även visas på en annan av dina slutenheter (t.ex. surfplatta eller PC) .

Om du har gett ditt samtycke kommer Google att länka din webb- och appwebbläsarhistorik till ditt Google-konto för detta ändamål. På så sätt kan samma personliga reklammeddelanden placeras på varje enhet som du loggar in på med ditt Google-konto.

För att stödja den här funktionen samlar Google Analytics in Google-autentiserade användar-ID, som är tillfälligt länkade till vår Google Analytics-data för att definiera och skapa målgrupper för annonsering över flera enheter.

Du kan permanent invända mot remarketing/inriktning över flera enheter genom att inaktivera personlig reklam i ditt Google-konto. följ denna länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sammanfattningen av de registrerade uppgifterna i ditt Google-konto baseras enbart på ditt samtycke, som du kan ge eller återkalla med Google (Artikel 6 (1) (a) GDPR). När det gäller datainsamlingsprocesser som inte är sammanslagna i ditt Google-konto (t.ex. för att du inte har ett Google-konto eller har invänt mot sammanslagningen), baseras insamlingen av data på artikel 6 (1) (f) GDPR. Det berättigade intresset beror på att webbplatsoperatören har ett intresse av anonym analys av webbplatsbesökare i reklamsyfte.

Ytterligare information och dataskyddsbestämmelserna finns i Googles dataskyddsdeklaration på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords och Googles Conversion-Tracking


Den här webbplatsen använder Google AdWords. AdWords är ett onlineannonseringsprogram från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Som en del av Google AdWords använder vi så kallad konverteringsspårning. Om du klickar på en annons som placerats av Google kommer en cookie att ställas in för konverteringsspårning. Cookies är små textfiler som webbläsaren lagrar på användarens dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att personligen identifiera användare. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan vi och Google känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida.

Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan inte spåras via AdWords-annonsörers webbplatser. Informationen som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på sin annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som användarna kan identifieras med. Om du inte vill delta i spårningen kan du invända mot denna användning genom att enkelt inaktivera Googles konverteringsspårningscookie i din webbläsare under användarinställningar. Du kommer då inte att inkluderas i statistiken för konverteringsspårning.

”Konverteringscookies” lagras på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam.

Du kan hitta mer information om Google AdWords och Googles konverteringsspårning i Googles dataskyddsbestämmelser: https://www.google.de/policies/privacy/.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Newsletter

nyhetsbrevsdata
Om du vill få nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrev . Ytterligare data samlas inte in eller samlas bara in på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och lämnar den inte vidare till tredje part.

Behandlingen av uppgifterna i registreringsformuläret för nyhetsbrevet sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och deras användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken ”avregistrera” i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan har ägt rum förblir opåverkade av återkallelsen.

De uppgifter du har lagrat hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas efter att du har sagt upp nyhetsbrevet. Data som lagras av oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemsområdet) förblir opåverkade.

KLICK-TIPP
Denna webbplats använder Klick-Tipp för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd’s Bush Road, London W6 7NJ, Storbritannien.

Klick-Tipp är en tjänst med vilken bland annat utskick av nyhetsbrev kan organiseras och analyseras. De uppgifter du anger för att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras på Klick-Tipps servrar.

Dataanalys genom klicktipp

Om vi ​​skickar nyhetsbrev med hjälp av Klick-Tipp kan vi avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som eventuellt har klickats på.

Klick-Tipp gör det också möjligt för oss att dela in nyhetsbrevsmottagarna i olika kategorier (så kallad taggning). Nyhetsbrevsmottagarna kan delas in efter kön, personliga preferenser (t.ex. vegetarian eller icke-vegetarisk) eller kundrelation (t.ex. kund eller potentiell kund). På så sätt kan nyhetsbreven bättre anpassas till respektive målgrupp. Mer information finns på: https://www.klick-tipp.com och https://www.klick-tipp.com/manual.

Om du inte vill ha en analys av Klick-Tipp måste du därför avregistrera dig från nyhetsbrevet. För detta ändamål tillhandahåller vi en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Du kan också avregistrera dig från nyhetsbrevet direkt på hemsidan.

rättslig grund

Databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Lagligheten av de databehandlingar som redan har ägt rum förblir opåverkade av återkallelsen.

lagringstid

De uppgifter du har lagrat hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och kommer att raderas både från våra servrar och från Klick-Tipps servrar efter att du har sagt upp nyhetsbrevet. Data som lagras av oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemsområdet) förblir opåverkade.

För mer information, se integritetspolicyn för Klick-Tipp på: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklaerung.

Ingående av avtal för beställningsdatabehandling

Vi har slutit ett avtal för beställningsdatabehandling med Klick-Tipp, där vi ålägger Klick-Tipp att skydda våra kunders data och att inte vidarebefordra dem till tredje part.

Plugins och verktyg


Youtube
Vår webbplats använder plugins från den Google-drivna YouTube-webbplatsen. Webbplatsens operatör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Om du besöker en av våra sidor utrustad med ett YouTube-plugin kommer en anslutning till YouTube-servrarna att upprättas. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används i syfte att få en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 (f) GDPR.

Ytterligare information om hantering av användardata finns i YouTubes dataskyddsdeklaration på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

vimeo
Vår webbplats använder plugins från videoportalen Vimeo. Leverantören är Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Om du besöker en av våra sidor utrustad med ett Vimeo-plugin kommer en anslutning till Vimeo-servrarna att upprättas. Vimeo-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt. Dessutom får Vimeo din IP-adress. Detta gäller även om du inte är inloggad på Vimeo eller inte har ett Vimeo-konto. Informationen som samlas in av Vimeo överförs till Vimeos server i USA.

Om du är inloggad på ditt Vimeo-konto gör du det möjligt för Vimeo att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Vimeo-konto.

För mer information om hur man hanterar användardata, se Vimeos integritetspolicy på: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts
Den här webbplatsen använder så kallade webbteckensnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig visning av typsnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att kunna visa text och teckensnitt korrekt.

För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta ger Google kunskap om att vår webbplats nås via din IP-adress. Google Web Fonts används i syfte att få en enhetlig och tilltalande presentation av vårt onlineerbjudande. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 (f) GDPR.

Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt kommer ett standardteckensnitt att användas av din dator.

Du kan hitta mer information om Google Web Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google kartor
Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring.

Google Maps används i syfte att få en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden och för att göra det lättare att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 (f) GDPR.

Du kan hitta mer information om hantering av användardata i Googles dataskyddsdeklaration: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Onlinemarknadsföring och affiliate-program


Amazon affiliate-program
Webbplatsoperatörerna deltar i Amazons EU-partnerprogram. Amazon-annonser och länkar till Amazon.de-webbplatsen är integrerade på våra sidor, från vilka vi kan tjäna pengar genom ersättning för reklamkostnader. Amazon använder cookies för att kunna spåra ursprunget till beställningarna. Detta gör att Amazon kan känna igen att du har klickat på partnerlänken på vår webbplats.

”Amazon-kakor” lagras på grundval av artikel 6 lit f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av detta, eftersom storleken på hans affiliate-ersättning endast kan fastställas genom cookies.

För mer information om hur Amazon använder data, se Amazons sekretesspolicy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Get your Guide affiliate-program
Webbplatsoperatörerna deltar i Get your Guides EU-partnerprogram. Get your Guide-annonser och länkar till Get your Guide-webbplatsen är integrerade på våra sidor, från vilka vi kan tjäna pengar genom ersättning för reklamkostnader. Get your guide använder cookies för att kunna spåra ursprunget till beställningarna. Detta gör att Get your guide kan känna igen att du har klickat på partner länken på vår webbplats.

”Get your Guide-kakor” lagras på grundval av artikel 6 lit f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av detta, eftersom storleken på hans affiliate-ersättning endast kan fastställas genom cookies.

För mer information om hur get your Guide använder data, se Get your guides sekretesspolicy:
https://www.getyourguide.de/c/privacy-policy

Travelpayouts affiliate-program
Webbplatsoperatörerna deltar i Travelpayouts EU-partnerprogram. Travelpayouts-annonser och länkar till Travelpayouts-webbplatsen är integrerade på våra sidor, från vilka vi kan tjäna pengar genom ersättning för reklamkostnader. Travelpayouts använder cookies för att kunna spåra ursprunget till beställningarna. Detta gör att Travelpayouts kan känna igen att du har klickat på partner länken på vår webbplats.

Travelpayouts-kakor” lagras på grundval av artikel 6 lit f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av detta, eftersom storleken på hans affiliate-ersättning endast kan fastställas genom cookies.

För mer information om hur Travelpayouts använder data, se Travelpayouts sekretesspolicy:
https://support.travelpayouts.com/hc/en-us/articles/360004121052